Strona korzysta z plik贸w cookies w celu realizacji us艂ug i zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci. Mo偶esz okre艣li膰 warunki przechowywania lub dost臋pu do plik贸w cookies w Twojej przegl膮darce. X
  
  
     szukaj
strona g艂贸wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwa艂y:
ROK 2011

Uchwa艂a nr IV/12/2011 z dnia 2 lutego w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋.

Uchwa艂a nr IV/13/2011 z dnia 2 lutego w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu pracy, modernizacji i rozwoju urz膮dze艅 wodoci膮gowych na terenie Gminy Radowo Ma艂e na lata 2011-2014.

Uchwa艂a nr IV/14/2011 z dnia 2 lutego w sprawie warunk贸w funkcjonowania oraz trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Radowie Ma艂ym.

Uchwa艂a nr IV/15/2011 z dnia 2 lutego w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radowo Ma艂e dla lokalizacji zespo艂贸w elektrowni wiatrowych wraz z urz膮dzeniami towarzysz膮cymi.

Uchwa艂a nr IV/16/2011 z dnia 2 lutego w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich na terenie gminy Radowo Ma艂e.

Uchwa艂a nr IV/17/2011 z dnia 2 lutego w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady w Radowie Ma艂ym na rok 2011.

Uchwa艂a nr IV/18/2011 z dnia 2 lutego w sprawie wyznaczenia Delegat贸w Gminy Radowo Ma艂e do Zgromadzenia Celowego Zwi膮zku Gmin R-XXI z siedzib膮 w Nowogardzie.

Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 2 lutego w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania".

Uchwa艂a nr V/20/2011 z dnia 30 marca w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Radowo Ma艂e z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci.

Uchwa艂a nr V/21/2011 z dnia 30 marca w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.

Uchwa艂a nr V/22/2011 z dnia 30 marca w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Radowo Ma艂e na 2011 rok.

Uchwa艂a nr V/23/2011 z dnia 30 marca w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Ma艂e na lata 2011-2023.

Uchwa艂a nr V/24/2011 z dnia 30 marca w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci w drodze bezprzetargowej.

Uchwa艂a nr V/25/2011 z dnia 30 marca w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.

Uchwa艂a nr V/26/2011 z dnia 30 marca w sprawie przej臋cia nieruchomo艣ci.

Uchwa艂a nr V/27/2011 z dnia 30 marca w sprawie wyra偶enia woli wsp贸艂tworzenia i przyst膮pienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Uchwa艂a nr V/28/2011 z dnia 30 marca w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radowie Ma艂ym.

Uchwa艂a nr VI/29/2011 z dnia 21 kwietnia w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w i op艂at lokalnych w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.

Uchwa艂a nr VI/30/2011 z dnia 21 kwietnia w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Uchwa艂a nr VI/31/2011 z dnia 21 kwietnia w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki.

Uchwa艂a nr VI/32/2011 z dnia 21 kwietnia w sprawie stanowienia o kierunkach dzia艂ania W贸jta Gminy Radowo Ma艂e w zakresie realizacji projektu "Fascynacje w nauce zakl臋te" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

Uchwa艂a nr VI/33/2011 z dnia 21 kwietnia w sprawie tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 niekt贸rych nauczycieli oraz obni偶enia tygodniowego wymiaru zaj臋膰 niekt贸rych nauczycieli.

Uchwa艂a nr VII/34/2011 z dnia 20 czerwca w sprawie udzieleniaabsolutorium W贸jtowi Gminy Radowo Ma艂e za rok 2010.

Uchwa艂a nr VII/35/2011 z dnia 20 czerwca w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radowo Ma艂e.

Uchwa艂a nr VII/36/2011 z dnia 20 czerwca w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.

Uchwa艂a nr VII/37/2011 z dnia 20 czerwca w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Radowo Ma艂e.

Uchwa艂a nr VII/38/2011 z dnia 20 czerwca w sprawie wydania opinii do projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

Uchwa艂a nr VII/39/2011 z dnia 20 czerwca w sprawie powo艂ania Zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego i S膮du Pracy.

Uchwa艂a nr VII/40/2011 z dnia 20 czerwca w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy w Radowie Ma艂ym z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮, oraz wskazania organu lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uchwa艂a nr VIII/41/2011 z dnia 19 lipca w sprawie przyj臋cia zmiany "Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarownia przestrzennego gminy Radowo Ma艂e".

Uchwa艂a nr VIII/42/2011 z dnia 19 lipca w sprawie zmiany uchwa艂y nr IV/15/2011 Rady Gminy w Radowie Ma艂ym z dnia 2 lutego 2011 r.

Uchwa艂a nr VIII/43/2011 z dnia 19 lipca w sprawie upowa偶nienia wice przewodnicz膮cych Rady Gminy w Radowie Ma艂ym.

Uchwa艂a nr VIII/44/2011 z dnia 19 lipca w sprawie stanowiska Rady Gminy w Radowie Ma艂ym dotycz膮cego uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyra偶enia dop艂at rolniczych dla Polski.

Uchwa艂a nr IX/45/2011 z dnia 12 sierpnia w sprawie zmiany Planu odnowy miejscowo艣ci Rogowo.

Uchwa艂a nr IX/46/2011 z dnia 12 sierpnia w sprawie zmiany Planu odnowy miejscowo艣ci Orle.

Uchwa艂a nr IX/47/2011 z dnia 12 sierpnia w sprawie zmiany Planu odnowy miejscowo艣ci 呕elmowo.

Uchwa艂a nr IX/48/2011 z dnia 12 sierpnia w sprawie zmiany Planu odnowy miejscowo艣ci Gostomin.

Uchwa艂a nr X/49/2011 z dnia 28 wrze艣nia w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Radowo Ma艂e na 2011 r.

Uchwa艂a nr X/50/2011 z dnia 28 wrze艣nia w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radowo Ma艂e.

Uchwa艂a uchwa艂a Nr XI/51/2011 Rady Gminy Radowo Ma艂e z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego.

Uchwa艂a uchwa艂a Nr XI/52/2011 Rady Gminy Radowo Ma艂e z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci.

Uchwa艂a uchwa艂a Nr XI/53/2011 Rady Gminy Radowo Ma艂e z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXIV/120/2009 Rady Gminy w Radowie Ma艂ym z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci.

Uchwa艂a uchwa艂a Nr XI/54/2011 Rady Gminy Radowo Ma艂e z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.

Uchwa艂a uchwa艂a Nr XI/55/2011 Rady Gminy Radowo Ma艂e z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wysoko艣ci stawek op艂aty targowej.

Uchwa艂a uchwa艂a Nr XI/56/2011 Rady Gminy Radowo Ma艂e z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwa艂a nr XI/57/2011 z dnia 3 listopada w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Radowo Ma艂e na 2011 rok.

Uchwa艂a nr XI/58/2011 z dnia 3 listopada w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.

Uchwa艂a nr XI/59/2011 z dnia 3 listopada w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Ma艂e na lata 2011-2024.

Uchwa艂a Nr XI/60/2011 Rady Gminy Radowo Ma艂e z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radowo Ma艂e.

Uchwa艂a nr XI/61/2011 z dnia 3 listopada w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami.

Uchwa艂a nr XII/62/2011 z dnia 30 listopada w sprawie uchwalenia "Programu wsp贸艂pracy gminy Radowo Ma艂e z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2014"

Uchwa艂a nr XII/63/2011 z dnia 30 listopada w sprawie wy艂apywania bezdomnych zwierz膮t na terenie Gminy Radowo Ma艂e oraz dalszego z nimi post臋powania.

Uchwa艂a nr XII/64/2011 z dnia 30 listopada w sprawie podzia艂u so艂ectwa Mo艂dawin.

Uchwa艂a nr XII/65/2011 z dnia 30 listopada w sprawie kierunku dzia艂ania W贸jta Gminy Radowo Ma艂e w zakresie zawarcia umowy wykonawczej o rekompensat臋 dot. realizacji inwestycji pn. "Budowa Regionalnego Zak艂adu Gospodarowania Odpadami w S艂ajsinie, gmina Nowogard"

Uchwa艂a nr XII/66/2011 z dnia 30 listopada w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Radowo Ma艂e na 2011 rok.

Uchwa艂a nr XII/67/2011 z dnia 30 listopada zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zarz膮dzenia poboru podatk贸w i op艂at lokalnych w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.

Uchwa艂a nr XIII/68/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radowo Ma艂e na rok 2012.

Uchwa艂a nr XIII/69/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Ma艂e na lata 2012-2025.

Uchwa艂a nr XIII/70/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2012.

Uchwa艂a nr XIII/71/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady na rok 2012.

Uchwa艂a nr XIII/72/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Radowo Ma艂e na 2011 rok.

Uchwa艂a nr XIII/73/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Ma艂e na lata 2011-2024.

Uchwa艂a nr XIII/74/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie nadania statutu dla so艂ectwa Maliniec w gminie Radowo Ma艂e.

Uchwa艂a nr XIII/75/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie zmiany statutu so艂ectwa Mo艂dawin.

Uchwa艂a nr XIII/76/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie zmian w Statucie Gminy Radowo Ma艂e.

Uchwa艂a nr XIII/77/2011 z dnia 21 grudnia w sprawie przyj臋cia Programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Radowo Ma艂e na lata 2011-2032.  

 
informacje udost臋pni艂:Mariusz Sira
data udost臋pnienia: 2011-02-08 12:34:08
ostatnia modyfikacja: Mariusz Sira 2012-02-08 09:53:43 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 199715